top of page

בעמוד זה תוכלו לתרום למשפחות פרוייקט שכנים סלי מזון. תוכלו לבחור מבין סלי המזון או להרכיב סל מזון בהתאם לבחירתכם. תודה רבה על תרומתכם הנדיבה. תודה רבה לצרכניית משק ניר עציון על שתוף הפעולה

תקנון תרומת סלי מזון

טרם בחירת הדרך בה תרצו לתרום מוצרי מזון אנא קראו תקנון זה

ידוע לנו כי מדובר בתרומה כספית לעמותת גוונים וכי בתרומתי זו עמותת גוונים תרכוש מוצרי מזון על מנת

"לחלקם במסגרת "פרוייקט שכנים" למשפחות "פרוייקט שכנים

ידוע לי כי פרטי המשפחות כיעד לחלוקת סלי מוצרי המזון ימסרו מעת לעת ע"י מחלקת הרווחה של המועצה האזורית

"חוף הכרמל  לצורך איסוף , אריזה וחלוקת מזון בערבי שבת וחג "למתנדבי "חאן יותם-המקום לאדם ולחברו
אשר הינו מרכז ההתנדבות והערבות ההדדית בחוף הכרמל המנוהל על ידי עמותת גוונים

ידוע לי כי המוצרים ירכשו, יאספו מהמכולת (בית העסק) ויחולקו למשפחות הנ"ל בהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו על ידי מתנדבי 

חאן יותם בכפוף לכמות, הצורך וזמינות המוצרים

ידוע לי כי אסורה תרומה למי שטרם מלאו לו 18 שנים וכי אני התורם מצהיר כי גילי מעל 18 שנים

 ידוע לי כי עמותת גוונים ו/או מתנדבי חאן יותם ו/או הצרכניה (בית העסק) ממנה ירכשו המוצרים אינם

נושאים בכל אחריות לנזק ישיר או עקיף כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנתרם באמצעות האתר

 

ידוע לי כי לא יעשה כל שימוש בפרטי האישיים לכל מטרה שהיא זולת תרומה זו וכי פרטי כרטיס החיוב של התורם  לא ישמרו אצל עמותת גוונים

     הואיל ואין מדובר במכירת מוצרים אלא בתרומה כספית לצורך רכישת מוצרים עבור  משפחות נזקקות וחלוקתן, לא ניתן לבטל ההזמנה באתר, אולם, ניתן לבטל התרומה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק

 

אני מצהיר/ה כי ידוע לי שביצוע התרומה מאשר כי קראתי את תקנון זה טרם ביצוע התרומה וכי אני מסכים/ה לתכנו

bottom of page