top of page

"תרומת סלי מזון למשפחות פרוייקט "שכנים

"תודה על נכונותכם לתרום לטובת רכישת סלי מזון למשפחות פרוייקט "שכנים 

ניתן לקרוא אודות פרוייקט שכנים בעמוד הבית

סל בינוני.jpeg

טרם שתלחצו על כפתור התרומה אנא קראו תקנון זה

ידוע לנו כי מדובר בתרומה כספית לעמותת גוונים וכי בתרומתי זו עמותת גוונים תרכוש מוצרי מזון על מנת

"לחלקם במסגרת "פרוייקט שכנים" למשפחות "פרוייקט שכנים

ידוע לי כי פרטי המשפחות כיעד לחלוקת סלי מוצרי המזון ימסרו מעת לעת ע"י מחלקת הרווחה של המועצה האזורית

"חוף הכרמל  לצורך איסוף , אריזה וחלוקת מזון בערבי שבת וחג "למתנדבי "חאן יותם-המקום לאדם ולחברו
אשר הינו מרכז ההתנדבות והערבות ההדדית בחוף הכרמל המנוהל על ידי עמותת גוונים

ידוע לי כי המוצרים ירכשו, יאספו מהמכולת (בית העסק) ויחולקו למשפחות הנ"ל בהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו על ידי מתנדבי 

חאן יותם בכפוף לכמות, הצורך וזמינות המוצרים

ידוע לי כי אסורה תרומה למי שטרם מלאו לו 18 שנים וכי אני התורם מצהיר כי גילי מעל 18 שנים

 ידוע לי כי עמותת גוונים ו/או מתנדבי חאן יותם ו/או הצרכניה (בית העסק) ממנה ירכשו המוצרים אינם

נושאים בכל אחריות לנזק ישיר או עקיף כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנתרם באמצעות האתר

 

ידוע לי כי לא יעשה כל שימוש בפרטי האישיים לכל מטרה שהיא זולת תרומה זו וכי פרטי כרטיס החיוב של התורם  לא ישמרו אצל עמותת גוונים

     הואיל ואין מדובר במכירת מוצרים אלא בתרומה כספית לצורך רכישת מוצרים עבור  משפחות נזקקות וחלוקתן, לא ניתן לבטל ההזמנה באתר, אולם, ניתן לבטל התרומה בהתאם לתנאים הקבועים בחוק

 

אני מצהיר/ה כי ידוע לי שביצוע התרומה מאשר כי קראתי את תקנון זה טרם ביצוע התרומה וכי אני מסכים/ה לתכנו

bottom of page