top of page
רקע תכנית השאלת ציוד סיעודי

השאלת ציוד סיעודי

פרוייקט קהילתי משותף ראו הסבר 

מודעה בדבר הקמת פרוייקט השאלת ציוד סיעודי והזמנה לתרום ציוד סיעודי משומש לפרוייקט
bottom of page